Fiske i Kosterhavets nationalpark.

  

Koster- Väderöfjorden har under århundraden gett kustbefolkningen i området dess huvudsakliga försörjning, och ännu idag är området mycket viktigt för det kustnära småskaliga yrkesfisket. Idag är detta fiske ett selektivt fiske inriktat på skaldjur(havskräfta, hummer, krabba och räka).

Havskräfta fiskas på mjukbottnar med burar som är länkade tillsammans, cirka 40 burar per länk.Hummer och krabba fiskas på hårdbottnar med fristående burar försedda med flyktöppningar som släpper ut små individer. Båda dessa fisken är till största delen enmansfisken med mindre båtar. Räka trålas i Kosterrännans djupa mjukbottnar(djupare än 60 m). Räktrålarna är medelstora båtar med två man ombord. Trålfisket regleras genom Koster- Väderöfjordsöverenskommelsen, vars syfte är utveckla ett långsiktigt hållbart fiske som inte skadar de höga naturvärden som finns i området. Genom att trålen är försedd med ett galler (en rist) så kan bifångst av andra arter än räka nästan helt undvikas. Överenskommelsen innehåller också trålförbud i sex områden med känsliga arter samt begränsning av trålen och trålbordens storlek. 

Koster- Väderöfjordsöverenskommelsen tillkom efter flera års arbete där yrkesfiskare, kommunala politiker, tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket samt forskare från Tjärnölaboratoriet deltog. En bred samlad kunskap innebar en överenskommelse som så långt möjligt resulterat i ett långsiktigt hållbart fiske som bevarar områdets rika biologiska mångfald och nyttjar bestånden av räka på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Idag förvaltas fisket i området till delar genom det lokala samförvaltningsinitiativet som består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Samförvaltningen organiserar utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare och förvaltare, samt marinekologi för yrkesfiskare.Man arbetar också med system för egenkontroll, redskapsutveckling och marknadsföring. Det senare har resulterat i ett eget varumärke, Njord (www.njordnb.se).

Yrkesfisket i Koster- Väderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken Kosterhavet) är idag ett långsiktigt hållbart fiske med ansvar för att skydda områdets höga naturvärden.

STRÖMSTAD 20010101

   

Sven Moosberg           Karl-Axel Hellberg     Clas-Åke Sörkvist

Ordf: Samförvaltning     Yrkesfiskare                  Kommunstyrelseordf.

Norra Bohuslän              Ordf.avd.26                  Tanums Kommun

Strömstads kommun      Norra Bohuslän  

 

Charles Olsson           Anders Tysklind          Kerstin Johannesson

Yrkesfiskare                 Nationalparkschef           Professor i marin ekologi

Vice ordf. avd. 26         Kosterhavet                   Göteborgs universitet

Norra Bohuslän

         

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se