Samförvaltning Norra Bohuslän leds av en styrgrupp som också har rollen att vara arbetsgrupp gentemot kosterhavsdelegationen

 

 Folder                                                                                                              

           

                                                                                                              

Samförvaltningsorganet i Norra Bohuslän ges av Fiskeriverket i uppgift att lämna råd och rekommendationer om fisket i det geografiska området Tanum och Strömstads kommuner fram till 4 nautiska mil från fastlandet.

Styrgruppen för samförvaltningsorganet i Norra Bohuslän föreslås bestå av åtta ledamöter samt Fiskeriverket som aktiv observatör. Styrgruppen ska eftersträva konsensusbeslut. Följande organisationer ska vara representerade:

SFR:s avd. 1 Strömstadsdistriktet (4 ledamöter)

TMBL (1 ledamot)

Strömstads kommun (1 ledamot)

Tanums kommun (1 ledamot)

Länsstyrelsen (1 aktiv observatör)

Fiskeriverket (1 aktiv observatör)

Verksamheten administreras genom ett sekretariat som är regionalt placerat varifrån en administratör/ koordinator kallar till möten, för protokoll, arbetar fram underlag för styrgruppsarbetet och ansvarar för den ekonomiska redovisningen.

Samförvaltningsorganet i Norra Bohuslän skall

  •  Föreslå och aktivt delta i genomförande av åtgärdsprogram för ett hållbart fiske i området i form av förvaltningsplan och utvecklingsstrategier.
  • Säkerställa deltagande av och information till de fiskande i området kring det arbetet som samförvaltningsorganet genomför.
  • Få information i frågornas tidiga skeden samt vara remissinstans för fiskerelaterade frågor i området.
  • Beredas tillfälle att påverka utformning av och delta i insamling av fångstdata samt forskning och utvecklingsverksamhet inom området.
  • Beredas tillfälle att ge råd och rekommendationer avseende:

                         - fiskeaktiviteter som äger rum inom det fastställda området

            - troliga hot mot fiskbestånden i området

            - fiskerelaterade frågor i översiktsplaner för området

            - arbetet med att förenkla regelverken kring fisket

         Fångstuttag och fångstmetoder på nya (tillkommande) kommersiella arter inom förvaltningsområdet ska kunna beslutas av samförvaltningens styrgrupp och ligga till grund för direktiv i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). Fångstuttag på icke kvoterade kommersiella bestånd ska kunna beslutas av styrgruppen.  För att områdets förvaltningsplan ska kunna verka över tid kan nya arter och förändrade lokala bestånd skapa förutsättningar för kommersiella uttag. De arter där det föreligger nationella kvoter är dock inte aktuella för lokala styrgruppsbeslut. Underlag för styrgruppens beslut ska ha sin utgångspunkt i lokal kunskap och erfarenhet kring bestånd och fångstmetoder samt gällande lagstiftning.

          
 
 
 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se