Utbildning och kunskapsutbyte

Kurs marin biologi för yrkesfiskare

Kursen genomförs kontinuerligt och för närvarande har ca 80 yrkesfiskare verksamma i samförvaltningens område genomgått gått denna utbildning

Målet är att alla skeppare på respektive fiskebåt ska gått kursen

 

Huvudsyften:

Att stärka yrkesfiskarens marinbiologiska kompetens så att yrkesfisket kan anamma ett sektorsansvar byggt på en ekosystemansats

Att få ett kunskapsutbyte mellan fiskare och biologer om fiskens roll i ekosystemet, om yrkesfiskets effekter på miljön och om hur ett ekologiskt hållbart yrkesfiske kan bedrivas

Att ge detaljerad information om Kosterhavet och de regler för yrkesfiske som gäller i området

 

Utbildningens omfattning:

Kurslängd 2 + 2 dagar.

 

Upplägg:

Undervisningen fokuserar på konkreta problem och utformas som en dialog. Metoder och principer bör förevisas i praktisk tillämpning och resultat diskuteras med utgångspunkt i närliggande exempel. Antal kursdeltagare bör vara begränsat till max 15-18.

 

Kursens huvudmoment omfattar:

 

1. Grundläggande marin ekologi

Fokus på kustnära marina ekosystem viktiga för fisk, skaldjur och kustnära fiske. Momentet leder till förståelse för hur marina näringsvävar ser ut, miljöns betydelse för fiskens uppväxt, tillväxt och beteende. Fiskens betydelse för ekosystemet. En orientering om marin biodiversitet och andra organismgrupper än fisk ges. Praktiska studier av plankton, bottenfauna mm.

 

2. Grundläggande fiskeribiologi

Fokus på hur fisk- och skaldjursbestånd regleras naturligt och genom uttag. Momentet leder till förståelse om hur naturlig variation påverkar fisk/skaldjursrekryteringen, hur fiskeridödlighet påverkar populationstillväxt och struktur. Även moment som behandlar genetiska metoder för beståndsavgränsningar samt metoder för hur beståndens storlek skattas ingår. Praktiska övningar som demonstrerar fiskeribiologiska provtagningstekniker, DNA analyser mm.

 

 

 

Här övas metodik för hur man beräknar mängd fisk i ett visst område.

Yrkesfiskare utbildar myndigheter och politiker

 

Samförvaltning i Norra Bohuslänhåller fiskeutbildning kring förutsättningar för yrkesfisket i norra Bohuslän. Kursen behandlar ett småskaligt fiske ur ett historiskt perspektiv, i nutid med den

prisbelönta Koster- Väderöuppgörelsen samt ur ett framtidsperspektiv med utgångspunkt från det pågående arbetet med i Samförvaltning Norra Bohuslän. Under tvådagarsutbildningen visar yrkesfiskarna exempel på hur man kan hanterar ett långsiktigt hållbart yrkesfiske. Kursdagarna kommer att belysa hur den goda samverkan mellan yrkesfisket och Kosterhavets nationalpark fungerar.

 

Utbildningen innehåller både teoripass på land och praktikpass ute till havs, på räktrålare och

burfiskebåt. Teori- och praktikpassen hålls av yrkesverksamma fiskare. Utbildningen är förlagd till Strömstads kommun och genomförs minst en gång per år

 

Då det finns ett stort intresse att deltaga och bara ett kurstillfälle så riktar oss denna gång till. tjänstemän på Hav o Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelsen Västra Götaland som inte deltagit tidigare i våra konferenser och som är engagerade i hur vi tillsammans kan skapa ett samspel mellan yrkesfisket, biologiskt mångfald och ett levande samhälle.

 

Detta kursupplägg har genomförts vid åtta tillfällen då forskare, myndighetsrepresentanter och politiker deltagit.

Hittills har ca 120 deltagare gått kursen

Utvärderingsresultatet från dessa tillfällen har varit mycket goda..

 

Kursprogram

Kursen kan variera något beroende på aktuella frågor och sammansättning av kursdeltagare.

Dag 1

9.00 – 9.30 Välkommen! Kaffe och fralla

Presentation av deltagare och utbildningen

9.30 – 11.00 Yrkesfisket idag

Ett småskaligt fiske med tradition av egna överenskommelser

11.00 – 11.45 Regelverk (egna) och lagstiftning som styr fisket

11.45 – 12.00 Praktisk information inför eftermiddagens burfiske

Säkerhetsinformation och underskrifter

12.00 – 13.00 LUNCH

Samt ombordstigning

13.00 – 16.30Burfiske av kräfta.

Ombord pratar vi:

- Burfiske som fångstmetod

- Burens finesser

- Fiskebåtar

På hemvägen summerar vi samt tar kaffe och macka

18.00 – 19.3 0Bakgrunden till Samförvaltning Norra Bohuslän

Yrkesfiskets relation till en brukad nationalpark

Introduktion av fredagsmorgonen och trålfisket.

19.30---Skaldjursmiddag

Dag 2

06.00 – 11.00 Trålfiske av räka – ombord pratar vi:

- Trålfiske som fångstmetod

- Trålens finesser

- Fiskebåtar

Frukostfika med medhavda frallor och kaffe

11.00 – 12.00Samförvaltning Norra Bohusläns Vision/framtidsbild

12.00 - 12.45 LUNCH

12.45 – 14.30 Workshops kring samförvaltningens roll i Kosterhavet. Förvaltning, egenansvar, framtid.

1430 – 15.00 Kaffe samt sammanfattning och avrundning