Utbildning och kunskapsutbyte


Kurs marin biologi för yrkesfiskare

Kursen genomförs kontinuerligt och för närvarande har ca 80 yrkesfiskare verksamma i samförvaltningens område genomgått gått denna utbildning

Målet är att alla skeppare på respektive fiskebåt ska gått kursen


Huvudsyften:

Att stärka yrkesfiskarens marinbiologiska kompetens så att yrkesfisket kan anamma ett sektorsansvar byggt på en ekosystemansats

Att få ett kunskapsutbyte mellan fiskare och biologer om fiskens roll i ekosystemet, om yrkesfiskets effekter på miljön och om hur ett ekologiskt hållbart yrkesfiske kan bedrivas

Att ge detaljerad information om Kosterhavet och de regler för yrkesfiske som gäller i området


Utbildningens omfattning:

Kurslängd 2 + 2 dagar.


Upplägg:

Undervisningen fokuserar på konkreta problem och utformas som en dialog. Metoder och principer bör förevisas i praktisk tillämpning och resultat diskuteras med utgångspunkt i närliggande exempel. Antal kursdeltagare bör vara begränsat till max 15-18.


Kursens huvudmoment omfattar:


1. Grundläggande marin ekologi

Fokus på kustnära marina ekosystem viktiga för fisk, skaldjur och kustnära fiske. Momentet leder till förståelse för hur marina näringsvävar ser ut, miljöns betydelse för fiskens uppväxt, tillväxt och beteende. Fiskens betydelse för ekosystemet. En orientering om marin biodiversitet och andra organismgrupper än fisk ges. Praktiska studier av plankton, bottenfauna mm.


2. Grundläggande fiskeribiologi

Fokus på hur fisk- och skaldjursbestånd regleras naturligt och genom uttag. Momentet leder till förståelse om hur naturlig variation påverkar fisk/skaldjursrekryteringen, hur fiskeridödlighet påverkar populationstillväxt och struktur. Även moment som behandlar genetiska metoder för beståndsavgränsningar samt metoder för hur beståndens storlek skattas ingår. Praktiska övningar som demonstrerar fiskeribiologiska provtagningstekniker, DNA analyser mm.
Här övas metodik för hur man beräknar mängd fisk i ett visst område.

Yrkesfiskare utbildar myndigheter och politiker

 

Välkommen till två unika dagar med tema

Hållbart yrkesfiske i Kosterhavets nationalpark

Ni får del av hur yrkesfiskare och förvaltare av Kosterhavets nationalpark samarbetar för ett hållbart yrkesfiske och en hållbar miljö. Ni kommer även få lära mer om den process som lett fram till detta unika samförvaltningskoncept.

Inbjudan riktas i första hand till tjänstemän på myndigheter som Hav- o vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Miljödepartementet som arbetar med frågor kring yrkesfiskets regelverk och handläggning samt skydd av kosterhavets nationalpark.

Utbildningen innehåller både teori på land och praktik ute till havs på räktrålare och burfiskebåt. Teori- och praktikpassen hålls av yrkesverksamma fiskare samt representant från Kosterhavets nationalpark knutna till Samförvaltning Norra Bohuslän.

 

Detta kursupplägg har genomförts vid 10 tillfällen då forskare, myndighetsrepresentanter och politiker deltagit.

Hittills har ca 135 deltagare gått kursen

Utvärderingsresultatet från dessa tillfällen har varit mycket goda..

 

 Kursprogram

Två unika dagar med tema

hållbart yrkesfiske i Kosterhavets nationalpark


Föredragning Bilder

Charles Olsson


Dag 1

9.00 – 9.30 Välkommen! Kaffe och fralla

Presentation av deltagare och utbildningen

9.30 – 10.45 Ett hållbart yrkesfiske i Kosterhavet.

Ett småskaligt yrkesfiske med tradition av egna överenskommelser

Föredragningen och samtalet leds av lokala fiskare

10.45 – 11.45 Hållbar miljö och ett hållbart yrkesfiske i Kosterhavets nationalpark

Föredrag och samtalet leds av Anita Tullrot

(Marin naturvårdsförvaltare, Kosterhavets nationalpark)

11.45 – 12.00 Praktisk information inför eftermiddagens burfiske

Säkerhetsinformation

12.00 – 13.00 LUNCH

Samt ombordstigning

13.00 – 16.30

Burfiske av kräftor.

Ombord pratar vi:

- Burfiske som fångstmetod

- Burens finesser

- Fiskebåtar

På hemvägen summerar vi samt tar kaffe och macka

17.00 – 19.30 Samförvaltning Norra Bohuslän historik och nutid

Föredrag Erland Lundqvist, (ca 1 timma)

Dialog och reflektion. Dialogen leds av Erland Lundqvist

19.30--- Skaldjursmiddag

Dag 2

06.00 – 11.00

Trålfiske efter räka – ombord pratar vi:

- Trålfiske som fångstmetod

- Trålens selektering

- Fiskebåtar och rutiner ombord

Frukostfika med medhavda frallor och kaffe

11.00 – 12.30 Dialog kring hur vi fördelar våra resurser.

Kommer kustfisket att finnas kvar med nuvarande fördelningsprinciper?

Vilka värden finns i ett kustfiske?

Vill vi ha kvar ett kustfiske?

Dialogen leds av Erland Lundqvist

12.30 – 13.30 Dagarna avslutas med en gemensam LUNCH